map cerdded Llanmadoc i Langynydd

© OpenStreetMap contributors

Cyfarwyddiadau’r llwybr

 1. Gan adael mynwent eglwys Llanmadog, trowch i’r dde a dilyn y ffordd i fynedfa Parc Hamdden Bae Whiteford. Yn union cyn hyn, dilynwch y llwybr troed ag arwydd sy’n arwain at Ganolfan Gristnogol Sant Madog.
 2. Ar waelod y rhiw, trowch i’r chwith ar hyd y llwybr troed a arwyddir.
 3. Ar ôl ychydig o gannoedd o lathenni, mae Llwybr Arfordir Cymru yn ymuno â’r llwybr, a byddwch yn ei ddilyn am y rhan fwyaf o weddill y rhan hon.
 4. Ym Mae Broughton, mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg y tu ôl i’r twyni, ond mae’n bosibl cerdded ar hyd y traeth yn lle, gan ailymuno â Llwybr yr Arfordir cyn diwedd y bae, lle ceir llwybr concrid drwy’r twyni, sy’n arwain at barc carafanau a man gwyrdd deniadol.
 5. Ewch heibio’r pyst melyn wrth fynediad y parc carafanau, a pharhewch ar y dreif tarmac drwy’r parc, i fyny’r rhiw a gwyro tua’r dde. Mae diffyg arwyddion ar y pwynt hwn.
 6. Gadewch y parc carafanau, gan ddilyn y llwybr a nodir gan arwydd Llwybr Arfordir Cymru.
 7. Ymhen ychydig, mae fforch yn y llwybr. Ewch i’r chwith, sydd ag estyll pren dan draed.
 8. Dilynwch arwyddion Llwybr yr Arfordir tan iddo ddisgyn i’r traeth ger ynys Burry Holms.
 9. Mae’n ddiogel croesi i’r ynys am o ddeutu 2.5 awr cyn ac ar ôl y llanw isel, ond byddwch yn ofalus iawn gan fod hon yn ardal beryglus. Ar yr ynys mae gweddillion adfail eglwys garreg o’r 12fed ganrif, a gymerodd le eglwys gynharach y dywedir iddi gael ei hadeiladu gan y meudwy Caradog o Benfro. Roedd clostir mynachaidd canoloesol yno hefyd gyda chysylltiadau â Sant Cenydd, a roddodd ei enw i bentref Llangynydd.
 10. Parhewch ar hyd Llwybr yr Arfordir, gan anelu tua’r de am ryw filltir, a chroesi nant a elwir yn Diles Lake, tan i chi gyrraedd llwybr llydan drwy’r twyni yn Hill End. Llwybr Arfordir Cymru yw hwn, ond does dim arwyddion da ar y pwynt hwn.
 11. Dilynwch y llwybr i faes parcio Hill End a cherddwch i fyny’r rhiw at fynediad parc carafanau Hill End.
 12. Ger mynediad y parc carafanau, trowch i’r chwith a dilyn y ffordd i Langynydd. Rydych chi nawr wedi gadael Llwybr Arfordir Cymru. Ar y gyffordd yn y pentref, trowch i’r dde a dilyn y ffordd drwy’r pentref tan i chi gyrraedd Eglwys Llangynydd. Fel arall, er mwyn osgoi cerdded ar hyd y ffordd o Hill End, dilynwch y llwybr troed gyferbyn â mynedfa’r maes parcio drwy’r caeau i Lain Coety a Llangynydd, gan gyrraedd yr eglwys.
%d bloggers like this: